Skip to content

iRICH Members

Chairman: SUGIHARA Seishiro

Director: YAMAMOTO Yumiko

Senior Research Fellow: FUJIOKA Nobukatsu
      MOTEKI Hiromichi
      FUJIKI Shunichi
      MATSUKI Kunitoshi
      HIFUMI Tomoko, Ph.D.
      YANO Yoshiaki, Ph.D.
KAWAHARA Shoichiro, Ph.D.
SAWADA Ken'ichi
NAKAMURA Satoru

Research Fellow: KUNO Jun
    IKEDA Haruka
NONODA Takahiro

Guest Fellow: TANAKA Hidemichi
    TAKAHASHI Shiro
    FUJII Genki
   SHIRAKAWA Tsukasa

Counselor: ITO Takashi
   KOBORI Keiichiro
ARAKIDA Osamu
   WATANABE Toshio
NISHIKAWA Kyoko

Secretary General: ECHIGO Shuntaro

Deputy Secretary General: MATSUOKA Ryosuke