Skip to content

About iRICH

Chairman: SUGIHARA Seishiro

Dean: YAMAMOTO Yumiko

Senior Research Fellow: FUJIOKA Nobukatsu
      MOTEKI Hiromichi
      FUJIKI Shunichi
      MATSUKI Kunitoshi
      HIFUMI Tomoko, Ph.D.
      YANO Yoshiaki, Ph.D.
KAWAHARA Shoichiro, Ph.D.
SAWADA Ken'ichi
NAKAMURA Satoru

Research Fellow: KUNO Jun
    IKEDA Haruka

Research Fellow and Deputy Secretary General: NONODA Takahiro

Guest Fellow: TANAKA Hidemichi
    TAKAHASHI Shiro
    FUJII Genki

Inspector: ARAKIDA Osamu

Counselor: ITO Takashi
   KOBORI Keiichiro
   WATANABE Toshio

Secretary General: ECHIGO Shuntaro