Skip to content

iRICH Members

Chairman: SUGIHARA Seishiro

Director: YAMAMOTO Yumiko

Senior Research Fellow:
- FUJIOKA Nobukatsu
- MOTEKI Hiromichi
- FUJIKI Shun-ichi
- MATSUKI Kunitoshi
- HIFUMI Tomoko, Ph.D.
- YANO Yoshiaki, Ph.D.
- KAWAHARA Shoichiro, Ph.D.
- SAWADA Ken'ichi
- NAKAMURA Satoru

Research Fellow: KUNO Jun
- IKEDA Haruka
- NONODA Takahiro

Guest Fellow:
- TANAKA Hidemichi
- TAKAHASHI Shiro
- FUJII Genki
- SHIRAKAWA Tsukasa
- MITAMOTO Fujiko

Counselor:
- ITO Takashi
- KOBORI Keiichiro
- ARAKIDA Osamu
- WATANABE Toshio
- NISHIKAWA Kyoko
- ARA Kenichi

Secretary General: ECHIGO Shuntaro

Deputy Secretary General: MATSUOKA Ryosuke