Skip to content

About iRICH

Chairman: Seishiro SUGIHARA

Vice Chairperson: Yumiko YAMAMOTO

Dean: Eiji YAMASHITA

Senior Research Fellow: Nobukatsu FUJIOKA
      Hiromichi MOTEKI
      Shunichi FUJIKI
      Kunitoshi MATSUKI
      Tomoko HIFUMI

Director: Toshiaki OKANO

Research Fellow: Jun HISANO

Guest Fellow: Hidemichi TANAKA
    Shiro TAKAHASHI
    Genki FUJI

Inspector: Osamu ARAKIDA

Counselor: Takashi ITO
   Keiichiro KOBORI
   Toshio WATANABE

Secretary General: Shuntaro ECHIGO

Deputy Secretary General: Takahiro NONODA